Una Concesión del Grupo Globalvia
Mensaxe
  • EU e-Privacy Directive

    Esta web utiliza cookies propias e de terceiros para mellorar os nosos servicios. Ó continuar navegando, consideramos que aceita su utilización; así e todo, pode cambiar a configuración en calquer momento.

    Ver a política de cookies

Política de Privacidade

1.- Do sitio Web e os seus servizos e condicións

Estas condicións xerais (en adiante, as "Condicións Xerais") regulan o uso do servizo das páxinas web www.acega.es, (en adiante, o “nome de dominios”, a "páxina web", e “sitio web” ou a “web”) que ACEGA C.E.S.A. (inscrita no Rexistro Mercantil de Santiago a Tomo 16 Xeral de Sociedades, Folla número SC-23.590), con CIF A15718695 e con domicilio social en Feal-San Mamede de Ribadulla, Vedra (C.P. 15885), A Coruña e correo electrónico de contacto Este enderezo de correo-e está a ser protexido de programas autómatas de envío de correo non sedexado, precisas activar o JavaScript para velo , pon a disposición dos usuarios de Internet.

Os nomes de dominios a través dos cales Vde. accedeu á paxina web son titularidade de ACEGA C.E.S.A. A información contida na páxina web e a vixente á data da sua última actualización e debe ser considerada coma información de carácter xeral  e orientativa.

A utilización da páxina web atribue a condición de usuario da páxina web (en adiante, o "Usuario") e implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluidas nestas Condicións Xerais na versión publicada por ACEGA C.E.S.A. no momento mesmo en que o Usuario acceda á páxina web. En consecuencia, o Usuario debe ler atentamente as presentes Condicións Xerais en cada unha das ocasións en que se propoña utilizar a páxina web, xa que aquelas poden sufrir modificacións.

2.- Obxecto

A través da páxina web, ACEGA C.E.S.A. facilita aos Usuarios o aceso e a utilización de diversa información (en adiante, os "Contidos") posta a sua disposición por ACEGA C.E.S.A.

3.- Condicións de aceso e utilización da páxina web

3.1.- Carácter gratuito do aceso e utilización da páxina web.- A páxina web ten carácter gratuito para os usuarios.

3.2.- Rexistro de Usuario.- Con carácter xeral, para a prestación dos servizos e o aceso á información da páxina web non se exixe a previa suscripción ou rexistro dos Usuarios. Non obstante, ACEGA C.E.S.A. condiciona a utilización dalgúns dos Servizos á previa cumplimentación do correspondente rexistro ou formulario de recollida de datos do Usuario. O citado rexistro efectuarase na forma expresamente indicada no propio servizo ou nas Condicións Particulares que, no seu caso, o regulen.

3.3.- Obligación de facer un uso correcto da páxina web.- O Usuario obrigase, baixo a sua responsabilidade, a usar a páxina web e os seus Contidos dacordo coas presentes Condicións Xerais, a boa fe, o uso e a Ley. En particular, comprométese a absterse de: (a) realizar actos lesivos dos dereitos e intereses de terceiros, ou que de calquer forma poidan dañar, inutilizar, sobrecargar ou deteriorar a páxina web ou impedir a normal utilización ou disfrute da mesma por parte dos demais Usuarios; (b) reproducir ou copiar calquer contido da páxina web, a menos que se conte coa autorización do titular dos correspondentes dereitos; (c) suprimir, eludir ou manipular o "copyright" e demais datos identificativos dos dereitos de ACEGA C.E.S.A. ou dos seus titulares incorporados aos contidos da páxina web, así coma os dispositivos técnicos de protección ou calesqueira mecanismos de información que poideran conter os Contidos da páxina web. Salvo que se obteña previa e expresa autorización específicamente otorgada ao efecto por parte de ACEGA C.E.S.A. O Usuario absterase de obter ou intentar obter calquer tipo de contidos, xa sexan textos, gráficos, debuxos, arquivos de son, imaxes ou fotografías, vídeos, software e en xeral calquer clase de material accesible a través da páxina web ou os servizos, empregando para elo medios distintos dos que son postos a sua disposición a este efecto, ou de os que sexan de utilización habitual e lícita polos Usuarios de Internet.

 

4.- Carácter da Información contida na páxina web

A información contida na páxina web ten carácter, xeral, orientativo e non vinculante, estando suxeita a posibles cambios. ACEGA C.E.S.A.  reservase o dereito a modificar unilateralmente, en calquer momento e sen aviso previo, a presentación e configuración da páxina web, así coma as condicións requeridas para a utilización da mesma.

ACEGA C.E.S.A., non garante a exhaustividade e exactitude da información contida na páxina web. Por tanto, ACEGA C.E.S.A. non asume ningunha responsabilidade derivada da falta de veracidade e precisión dos datos que contén a páxina web, dentro dos límites estabrecidos na Ley. Para calquer consulta que os Usuarios desexen realizar en relación cos Contidos, ACEGA C.E.S.A. pon a sua disposición a seguinte dirección de correo electrónico: Este enderezo de correo-e está a ser protexido de programas autómatas de envío de correo non sedexado, precisas activar o JavaScript para velo .

4.1- Política de enlaces a outras páxinas web

ACEGA C.E.S.A. pode ofrecer, directa ou indirectamente, enlaces a recursos ou outras páxinas externas á páxina web. A presenza destes enlaces na páxina web ten unha finalidade puramente informativa e non constitue en ningún caso unha invitación a contratación de produtos e/ou servizos que se ofrezcan ou poidan ofrecer nas páxinas web de destino nin implica a existencia de vínculo ou relación mercantil ou de dependencia de ACEGA C.E.S.A. co titular da páxina web enlazada.

Asimesmo, ACEGA C.E.S.A. carece de calquer responsabilidade en relación coas características ou coas condicións de utilización ou contratación dos produtos e/ou servizos a cuias páxinas remiten os enlaces indicados e, en xeral, coa relación a calquer aspecto relativo ás páxinas enlazadas.

No obstante o anterior, ACEGA C.E.S.A. procederá coa maior prontitude á supresión ou inutilización dos enlaces correspondentes no caso de que teña coñecemento de que a información ou actividade a ditos enlaces remiten e ou poida ser ilícita ou lesiona ou poida lesionar bens ou dereitos dun terceiro.

Todo Usuario que teña coñecemento da ilicitude de actividades desenvolvidas a través de páxinas web oxecto de enlace dende a páxina web de ACEGA C.E.S.A. deberá comunicalo inmediatamente a ACEGA C.E.S.A. aos efectos de que se proceda á supresión ou inutilización do enlace correspondente.

 

4.2.- Enlaces dende outras páxinas web.

Se calquer Usuario, entidade ou titular de páxina web desexara establecer algún tipo de enlace con destino á páxina web de ACEGA C.E.S.A., deberá cumplir as seguintes estipulacións:

(i) Deberá recabar a autorización previa, expresa e por escrito de ACEGA C.E.S.A.

(ii) O enlace soamente se poderá dirixir á  páxina principal da páxina web, salvo que expresamente se autorice cousa distinta.

(iii) O enlace debe ser absoluto e completo; e dicir, debe levar ao Usuario, mediante un clic, á páxina principal e debe abarcar completamente toda a extensión da pantalla da páxina principal da páxina web. En ningún caso, salvo que ACEGA C.E.S.A. autorice cousa distinta, a páxina web dende a que se realice o enlace poderá reproducir de ningunha forma a páxina web de ACEGA C.E.S.A. ou incluila coma parte do sue contido.

(iv) Na páxina web dende a que se establece o enlace non se poderá declarar de ningunha maneira que ACEGA C.E.S.A. autorizou tal enlace, sen que así fose. Se a entidade que realiza o enlace dende a sua páxina á páxina web correctamente, desexara incluir na sua páxina a marca, denominación, nome comercial, rótulo, logotipo, ou calquer outro signo identificativo de ACEGA C.E.S.A. e/ou a páxina web, deberá contar previamente coa autorización previa, expresa e por escrito de ACEGA C.E.S.A.

(v) En todo caso, ACEGA C.E.S.A. prohíbe o establecemento dun enlace á sua páxina web dende aquelas páxinas web que conteñan materiais, información ou contidos ilícitos, ilegais, degradantes, obscenos, e en xeral, que contraveñan a moral, a orden pública, a lexislación vixente ou as normas sociais xeralmente aceptadas ou que sexan lesivos de lexítimos dereitos de terceiros.

 

5.- Dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial

ACEGA C.E.S.A. e titular dos dereitos de propiedade industrial e intelectual referidos aos seus produtos e servizos e, específicamente, dos relativos á marca rexistrada ACEGA C.E.S.A. Respeto ás citas de produtos e servizos de terceiros, ACEGA C.E.S.A. recoñece a favor dos seus titulares os correspondentes dereitos de propiedade industrial e intelectual, non implicando a sua soa mención ou aparición na web a existenza de dereitos ou responsabilidade algunha de ACEGA C.E.S.A. sobre os mesmos, coma tampouco respaldo, patrocinio, recomendación por parte de ACEGA C.E.S.A.

O código fonte, os deseños gráficos, as imáxes, as fotografías, os sons, as animacións, o software, os textos, así coma a información e os contidos que se recollen no presente sitio web están protexidos pola lexislación española sobre os dereitos de propiedade intelectual e industrial a favor de ACEGA C.E.S.A. Non se permite a reproducción e/ou publicación, total ou parcial, do sitio web, nin o seu  tratamento informático, a sua distribución, a sua difusión, nin a sua modificación, transformación ou descompilación, nin calquer outra acción reservada ao seu titular, sin o permiso previo e por escrito do mesmo, ACEGA C.E.S.A.

Autorízase ao Usuario, excepcionalmente, a reproducción parcial do contido da páxina web, só e exclusivamente, si concurren todas as seguintes condicions:
Que sexa compatible cos fins da páxina web.
Que se realice so con o obxectivo e ánimo de obter a información contida para uso personal e privado, quedando absolutamente excluido calquer propósito ou uso comercial ou para sua distribución, comunicación publica, transformación ou descompilación.
Que ningún dos contidos, documentos ou gráficos relacionados na páxina web sexan modificados de ningunha maneira.
Que ningún gráfico, icono ou imaxe disponible na páxina web sexa utilizado, copiado ou distribuido, separadamente, do texto ou resto de imaxes que o acompañan.
Calquer outro uso terá que ser comunicado e autorizado, previa e expresamente.

Todos os dereitos derivados da propiedade intelectual están expresamente reservados por ACEGA C.E.S.A.

A utilización non autorizada da información contida nesta web, a sua reventa, así coma a lesión dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial de ACEGA C.E.S.A. dará lugar ás responsabilidades legalmente establecidas.

6.- Política de Protección de datos

ACEGA C.E.S.A. sométese plenamente ao disposto na Ley Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (no sucesivo, “LOPD”).

En particular, dacordo co artigo 4 da LOPD, os datos de carácter persoal dos Usuarios da páxina web só poderán obterse para o seu  tratamento cando sexan axeitados, pertinentes e non excesivos en relación co ámbito e as finalidades determinadas, explícitas e lexítimas para as que foron obtidos. Serán cancelados cuando deixen de ser necesarios ou pertinentes para dita finalidade, ou cando o solicite o titular no exercicio do seu dereito de cancelación nos térmos estabrecidos naquela Ley.

En cumplimento do disposto no artigo 5 da LOPD, ACEGA C.E.S.A. informa de que os datos de carácter persoal proporcionados polos Usuarios ao rechear formulario/s que aparecen na páxina web recolleranse en ficheiros cuio responsable e ACEGA C.E.S.A., os cales serán tratados con a exclusiva finalidade propia do formulario en cuestión. O feito de rechear estos formularios implica que o Usuario recoñece que a información e os datos personais que proporciona e certa e exacta. O Usuario poderá acceder aos seus datos, rectificalos, cancelalos e opoñerse ao seu tratamento, nos termos e condicións que prevé a LOPD, dirixíndose por correo electrónico a Este enderezo de correo-e está a ser protexido de programas autómatas de envío de correo non sedexado, precisas activar o JavaScript para velo .

Cando se recaben datos persoais a través da páxina web, informarase previamente ao usuario, de forma clara e inequívoca, dos seguintes extremos:
Existencia dun ficheiro ou tratamento de datos de carácter persoal, finalidade da recollida e destinatarios da información.
Inscripción do ficheiro no Rexistro da Axencia de Protección de Datos.
Carácter obligatorio ou facultativo da resposta ás preguntas que no seu caso lles sexan plantexadas, así coma das consecuencias da obtención dos datos ou a negativa a suministralos.
Posibilidade de exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición.
Identidade e dirección do responsable do tratamento dos datos.
O usuario será o único responsable a causa da cumplimentación dos formularios con datos falsos, inexactos, incompletos ou non actualizados. Calquer cesión a terceiros dos datos persoais dos Usuarios da páxina web será comunicada debidamente aos afectados especificando a identidade dos cesionarios e a finalidade coa que se van a tratar os datos que se ceden. As cesións se farán en todo caso con amparo e con suxeción aos supostos e exixencias contemplados na LOPD.

O Usuario comprométese a non facilitar datos de carácter persoal referidos a terceiras persoas, a través dos formularios existentes nesta páxina web.

Os datos de carácter persoal non serán comunicados a terceiras persoas sen o seu consentimento previo, salvo requerimiento de, e con destino a, as autoridades estatais competentes e según as directrices establecidas ao efecto pola LOPD
En relación cos seus datos de carácter persoal, os Usuarios poderán exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición que lle recoñece a LOPD, así coma revocar o consentimento para o seu tratamento; todo elo de forma gratuita e nos termos establecidos pola lexislación vixente ao efecto, dirixíndose ao Responsable do ficheiro, a través da dirección de correo electrónico Este enderezo de correo-e está a ser protexido de programas autómatas de envío de correo non sedexado, precisas activar o JavaScript para velo .

7.- Exclusión de Garantías e de Responsabilidade

ACEGA C.E.S.A. exclue calquer responsabilidade polos danos e perxuizos de toda natureza que poidan deberse á transmisión, difusión, almacenamento, posta a disposición, recepción, obtención ou aceso aos Contidos.

Nalgunhas  ocasións, esta páxina web utiliza cookies, pequenos ficheiros de datos que se xeran no ordenador do usuario e que permiten obter a seguinte información:
Data e hora da última vez que o usuario visitou a Web.
Deseño de contidos que o usuario escolleu na sua primeira visita á web.
Elementos de seguridade que interveñen no control de acceso ás áreas restrinxidas.
O Usuario ten a opción de impedir a xeración de Cookies, mediante a selección da correspondente opción no seu navegador, se ben, a desactivación das mesmas pode impedir o bo funcionamento da páxina web.

8.- Ley aplicable e foro

A utilización da páxina web se rixe pola lexislación española de Dereito común. Calquer controversia relacionada co uso da páxina web queda sometida aos xulgados e tribunais da cidade de Santiago de Compostela (A Coruña), con renuncia expresa e terminante por parte de ACEGA C.E.S.A. e do Usuario a calquer outro foro que poidere corresponder.

9.- Duración, terminación e suspensión

A páxina web ten, en principio, unha duración indefinida. ACEGA C.E.S.A. non obstante, poderá dar por rematado ou suspender a páxina web en calquer momento.

 

 

 
© 2012 Autopista Central Gallega, C.E.S.A. Globalvia

Aviso legal | Política de Cookies | Política de Privacidade | Contacto